BG BG

Ст. м.с. Недка СТАЙКОВА

Старша медицинска сестра на отделение "Хирургия"