BG BG

Покана до търговците на едро за предоставяне на оферти за доставка на неразрешени за употреба в Р България лекарствени продукти

  • 11.03.2024
  • Новини
Покана до търговците на едро за предоставяне на оферти за доставка на неразрешени за употреба в Р България лекарствени продукти


11.03.2024 г.

До
Търговците на едро с лекарствени продукти,

притежаващи разрешение за търговия на едро,

получено по реда на глава девета от ЗЛПХМ

ПОКАНА
за предоставяне на оферти за доставка на неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти и/или лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал.2 от ЗЛПХМ, за които няма действащо рамково споразумение с Министерство на здравеопазването

Уважаеми представляващи,

В изпълнение разпоредбите на чл.15б и чл.15в, ал.1 от Наредба № 10 от 17.11.2011г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, лекарствени продукти, прилагани извън условията на разрешението за употреба и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл.266а, ал.2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Наредба № 10), „МБАЛ ТРАКИЯ“ ЕООД отправя настоящата покана за предоставяне на оферти за доставка на долуописаните неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти и/или лекарствени продукти от списъка по чл.266а, ал.2 от ЗЛПХМ, които ще бъдат използвани за лечението на пациенти на лечебното заведение:


Международно непатентно наименование (INN) на активното вещество Вид на лекарствената форма и количеството на активното вещество в дозова единица:
Phytomenadione 10 mg/ml – 1 ml, sol. for inj.
Milrinone 1 mg/mi 10 ml conc.for sol.for inf.
Fentanyl 50 micrograms/ml solution for injection - 2 ml
Fentanyl 50 micrograms/ml solution for injection - 10 ml
Protamine sulphate 10 mg/ml- 5 ml
Levosimed 12.5 mg fl.for inj.
Adenosine 3 mg/ml

Предоставените от Ваша страна оферти могат да бъдат изпращани/ депозирани на адреса на лечебното заведение- гр. Стара Загора, ул.“Дунав“ №1 и/или по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис чрез системата за сигурно електронно връчване.
Офертите задължително следва да съдържат следната информация:

1. Международно непатентно наименование (INN) на активното вещество;
2. Търговско наименование на лекарствения продукт;
3. Вид на лекарствената форма и количеството на активното вещество в дозова единица;
4. Производител;
5. Количество в една опаковка;
6. Цена на лекарствения продукт и срок на плащане, който не може да бъде по-кратък от 45 дни след доставка и представяне на фактура;
7. Срок за доставка;
8. Остатъчен срок на годност на лекарствата
9. Срок на валидност на предоставената ценова оферта.

Оферти, които не отговарят на изискванията на настоящата покана или са с изтекла валидност, както и оферти, подадени от лице, което не притежава валидно разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, не подлежат на разглеждане.
В съответствие с чл.12 от Наредба № 10, при доставката на лекарствените продукти, включени в офертите, задължително трябва да се предоставя партиден сертификат за качество, съответно сертификат за освобождаване на партидата на лекарствения продукт.

Д-р Иван Златков
Управител на „МБАЛ ТРАКИЯ“ ЕООД

Тагове:покана неразрешени лекарства оферти Болница Тракия