BG BG
Бончо ГРИГОРОВ

Бончо ГРИГОРОВ

ТРУДОВ СТАЖ

От 05.2016 г. до сега
Семинологична лаборатория на Болница "Тракия" - Стара Загора

От 07.2014 г. до 05.2016 г.
Медицински Факултет на Тракийски Университет Стара Загора
Преподавателска дейност и работа по научни проекти
Екстракция на ДНК, РНК, PCR, qRT-PCR, ARMS-PCR и култивиране на PBMC.
Асистент в катедра "Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика".

От 08.2013 до 12.2015 г.:
Център за репродуктивно здраве МЦ "Ниа Мед" - Стара Загора
Диагностични лабораторни анализи, свързани с инфертилитета при мъжа. Спермален анализ и RT-PCR за вътреклетъчни бактерии.

От 01.2013 до 08.2013 г.
СБАГАР ''Д-Р МАЛИНОВ'' ООД, София
Диагностични лабораторни анализи. Спермален анализ и RT-PCR за вътреклетъчни бактерии.
Заемана длъжност Биолог

От 05.2011 до 02.2013 г.
"Биопласт" ЕООД, гр София
Дистрибуция на лабораторно оборудване, консумативи и химикали.
Търговски представител за град Стара Загора

От 06.2009 до 03.2010 г.
Институт по органична химия с Център по фитохимия при БАН, София
Работа по научни проекти. Синтез и пречистване на органични вещества и извличане на природни екстракти.

От 03.2008 до 09.2008 г.
"БиоМед фючар''ЕООД, гр София
Фирма занимаваща се с внос и търговия на лабораторна апаратура, химикали и консумативи.
• Заемана длъжност Шофьор снабдител

От 09.2007 г. до 03.2008 г.
Агробио Институт, гр. София, бул." Драган Цанков" №8
Участие в работата на научни колективи по проекти. Създаване и подържане на in vitro тъканни култури от разстителен произход.
Стажант

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

От 02.2011 до 09.2014 г.
Тракийски Университет, Медицински Факултет,
Катедра Медицинска химия и биохимия
ул. "Армейска" № 11, 6003 Стара Загора

• застъпени професионални умения свободни радикали, оксидативен стрес, биомаркери на оксидативния стрес: - реактивни кислородни и азотни радикали (ROS, RNS); каталаза (CAT); супероксиддисмутаза (SOD); малондиалдехид (MDA); протеинкарбонилно и 8-ОН-G съдържание. Природни и синтетични антиоксиданти, протектори срещу химиотерапевтици. Електрон парамагнитен резонанс (EPR) методи, ELISA метод, работа с клетъчни култури и опитни животни. Публикации в международни списания и участия на международни конференции.

• Наименование на придобитата квалификация Доктор по "биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества" (шифър: 01.05.10).
• Ниво по националната класификация Докторска степен

От 2008 г. до 2010 г.
СУ "Св. Климент Охридски", гр. София
Съвременни методи на органичния синтез и хетероциклена химия; Химия на лекарствените вещества; Контрол и анализ на лекарствени средства; Фармакология и токсикология; Молекулно моделиране на биологично активни вещества и количествени отношения между структурата и активност чрез съвременен компютърен софтуер; Имунохимия; Хранителни добавки.
• Наименование на придобитата квалификация Магистър : Медицинска химия
• Ниво по националната класификация Магистър

От 2004 г. - 2008 г.
СУ 'Св. Климент Охридски'- София
• Задълбочени познания по биохимия, молекулярна генетика, молекулярна имунология, цитология и ембриология, метаболизъм и генетика на микроорганизми, биофизика, физиология на животните и човека, физиология на растенията,съвременни молекулярни методи за протеомни и геномни анализи
• Наименование на придобитата квалификация Бакалавър по молекулярна биология.
• Ниво по националната класификация Бакалавър

От 1999 г. до 2004 г.
Природо-Математическа Гимназия "Гео Милев ", гр. Ст. Загора, природоматематически профил: Англиски език; Биология и Химия

Лични умения и компетенции
Майчин език - Български
Други езици - Английски