BG BG
Европейска харта за правата на пациентите

1. Право на превенция

Всеки има право на подходящи услуги, които да го предпазят от заболяване.

2. Право на достъп

Всеки има право на достъпни здравни услуги в съответствие със своите потребности. Достъпът до тях трябва да е равнопоставен, без каквато и да е дискриминация от гледна точка на финансиране, местоживеене, вид на заболяването, време.

3. Право на информация

Всеки има право на достъп до изчерпателна информация във връзка с неговото здравословно състояние, медицинските услуги и начина на тяхното прилагане, както и относно постиженията на научно-изследователския прогрес.

4. Право на съгласие

Всеки има право на достъп до изчерпателна информация, която да му позволи да участва активно във вземането на решения за неговото здраве; тази информация се предоставя при всяка процедура и лечение, включително и при участие в научни изследвания.

5. Право на свободен избор

Всеки има право на свободен избор между различни лечения и изпълнители на медицинска помощ, направен на базата на адекватна информация за тях.

6. Право на тайна и конфиденциалност

Всеки има право на конфиденциалност по отношение на неговата лична здравна информация, включително за неговото здравословно състояние и за възможните диагностични или терапевтични процедури, както и на защита на личната му тайна по време на диагностиката и медицинското лечение.

7. Право на уважение към времето на пациента

Всеки има право да получи необходимото му лечение своевременно и в рамките на предварително установен срок. Това право е приложимо на всеки отделен етап на лечение.

8. Право на спазване на стандартите за качество

Всеки има право на достъп до висококачествени здравни услуги на основата на определяне и спазване на прецизни стандарти.

9. Право на безопасност

Всеки има право на защита от вреди, породени от лоши здравни услуги, медицинска небрежност и грешки, както и право на достъп до здравни услуги и лечение, покриващи изискванията за висок стандарт на безопасност.

10. Право на иновации

Всеки има право на достъп до иновационни процедури за диагностика и лечение в съответствие с международните стандарти, независимо от икономическите или финансови съображения.

11. Право на избягване на ненужно страдание и болка

Всеки има право да избягва страданието и болката, доколкото е възможно, във всяка фаза на заболяването си.

12. Право на индивидуално лечение

Всеки има право на диагностични или терапевтични програми за лечение, пригодени колкото е възможно повече към неговите лични потребности.

13. Право на жалване

В случай на понесени вреди всеки има право да подаде жалба и да получи отговор или друга обратна информация.

14. Право на обезщетение

Всеки има право на адекватно обезщетение в разумен срок в случай на понесена физическа, морална или психологическа вреда, причинени от здравни услуги и лечение.