BG BG
Вашите права и задължения в болницата

Като пациент вие имате право да получите не само най-доброто лечение за вас, но и информация за него. За тази цел при постъпването в лечебното заведение лекарят ви преглежда, обяснява ви на достъпен език диагнозата и обсъжда с вас начина на лечението, както и рисковете, свързани с него.

По този начин вие може да вземете информарано съгласие за провеждането на терапията!

За получаването на информирано съгласие лекуващият лекар може да уведоми и вашите родители, близки, настойник или попечител. Всяка медицинска дейност, свързана с вашето лечение, се осъществява само след изразено от вас или от вашите близки информирано съгласие. В случаите, когато е налице отказ от вас, от родителя, настойника или попечителя от извършването й, но е застрашен живота ви, ръководителят на лечебното заведение може да вземе решение за осъществяване на животоспасяващо лечение.

Информацията, която трябва да ви даде лекуващият лекар:

* За диагнозата и характера на заболяването ми
* За целите, начина и различните възможности на лечението, както и очакваните резултати и прогнозата
* За рисковете, свързани с предлаганото лечение, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства
* За вероятността от благоприятно повлияване или риска за здравето при прилагане на други методи на лечение, както и при отказ от лечение
* За повишения риск за живота и здравето при хирургични операции, упойки и при други сложни медицински манипулации. (В тези случаи информираното съгласие се предоставя в писмена форма

Вашите задължения в болницата:

* Да изпълнявате предписанията на лекаря, както и изискванията за профилактика на заболяванията
* Да спазвате установения вътрешен ред на лечебното заведение
* Да уважавате професионалното и човешкото достойнство на лекарите
* Да не увреждате умишлено собственото си здраве или здравето на друг човек