BG BG
  • Отделение
  • Екип
  • Възможности
  • Галерия
Имунологична лаборатория

Лабораторията по клинична имунология към MЦ Трета Поликлиника на територията на Болница "Тракия" Парк е профилирана за извършване на специализирани имунологични изследвания.

Лабораторията се оглавява от хабилитирано лице с медицинска специалност по клинична имунология и богат опит в диагностиката на автоимунни заболявания и имундефицитни състояния.

Лабораторията по клинична имунология работи с висококачествени реактиви и консумативи, използва най-съвременна и дoказанo качествена диагностична апаратура при спазване на всички изисквания за добра медицинска практика. Отличната методологична и техническа обезпеченост на лабораторията гарантира високо качество на извършваните имунологични изследвания.

Лабораторията участва в Националната система за оценка на качеството по имунология и всички рутинно използвани методи са сертифицирани от Българската асоциация по клинична имунология. Тя разполага с интегрирана лабораторна информационна система с възможност за архивиране на резултати от проведените изследвания и електронна идентификация на всяка проба.

Имунологична лаборатория при Болница "Тракия" работи по договор с НЗОК, с частни здравноосигурителни фондове и с пациенти от платения прием.

Цени на медико-диагностичните изследвания извършвани в КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ МЦ ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА

ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПАКЕТИ И ЦЕНИ

Цена  в лв

1.     АВТОАНТИТЕЛА  -  ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ

 

Антинуклеарни антитела (АНА  с имунофлуоресценция Hep-2

35.00

Антимитохондриални антитела (АМА) с имунофлуоресценция

25.00

Антигладкомускулни антитела (АГМА) с имунофлуоресценция

25.00

АНЦА с имунофлуоресценция (p-ANCA, c-ANCA)

40.00

Пакет АНЦА+АНА скрининг  с имунофлуоресценция (c-ANCA, p-ANCA, GS-ANA, АНА)

50.00

Пакет „АНА, АМА, АГМА, LKM ” с имунофлуоресценция

50.00

2.     АВТОАНТИТЕЛА - ИМУНОЕНЗИМЕН АНАЛИЗ

 

Антинуклеарни антитела (АНА) скрининг с ELISA

25.00

Анти – двДНК IgG

25.00

Анти – U1-RNP-70

25.00

Анти - Sm

25.00

Анти - Jo-1

18.00

Анти - SS-A (Ro)

25.00

Анти - SS-B (La)

25.00

Анти - Centrp B

25.00

Анти - Scl-70

25.00

АМА-М2

15.00

Анти-CCP (антитела срещу цикличен цитрунилиран пептид)

35.00

Aнти-кардиолипинови (ACL) IgG

27.00

Aнти-кардиолипинови  (ACL) IgM

27.00

Анти - beta 2- Glycoprotein I (b2GPI) IgG

27.00

Анти - beta 2- Glycoprotein I (b2GPI) IgM

27.00

Aнти- MPO (myeloperoxidase)

26.00

Анти- PR3 (proteinase 3)

36.00

Анти- tTG (тъканна транслгутаминаза) IgA

20.00

Анти- tTG (тъканна транслгутаминаза) IgG

20.00

Анти-DGP (дезаминирани глиадинoви пептиди) IgG

30.00

Анти-IF (интринзик фактор)

27.00

3.     АВТОАНТИТЕЛА  - ИМУНОБЛОТ

 

“АНA +DFS70” профил с имуноблот (nRNP/Sm, Sm, Ro, Ro52, La, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, Cent-B, PCNA, dsDNA, nucleosomes, Histones, Rib-P,  DFS70, AMA-M2)

85.00

Миозитен профил 3 с имуноблот (Mi-2, Ku, PM-Scl75, PM-Scl100, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro52)

120.00

АНA профил „системна склероза“ срещу нуклеоларни антигени (Scl-70, CENP-А,  CENP-B, RNA Polymerase III 11kD, RNA Polymerase III 155kD,  Th/To, Fibrillarin, NOR90, PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, PDGF-R, Ro52,)

95.00

Пакет „профил антитела автоимунни чернодробни заболявания ” (AMA-M2, М2-3Е, Sp100, PML,  gp210,  LKM-1, LC-1, SLA/LP, Rо-52) с имуноблот

105.00

Пакет „пернициозна анемия, цьолиакия, ХВЧЗ” (анти-париетални, анти-IF, анти- tTG, анти-gliadin, анти-mannan-ASCA) IgG+IgA с имуноблот

70.00

4.     АЛЕРГЕННИ ПАНЕЛИ (IgE СПЕЦИФИЧНИ АНТИТЕЛА)

 

Атопичен педиатричен панел – 28 алергенни екстракта

85.00

Разширен атопичен панел – 55 алергенни екстракта

120.00

Панел отрови от инсекти - молекулярни антигени + CCD маркер 

75.00

ALEX2 – тест 295 алергена  и тотално IgE (117 алергенни екстракта и 177 алергенни молекули)

350.00

5.     ПАНЕЛ ХРАНИТЕЛНА НЕПОНОСИМОСТ (IgG АНТИТЕЛА)

 

Панел 108 хранителни антигена за определяне на хранителна непоносимост

330.00

6.     СЕРУМНИ ПРОТЕИНИ

 

ИгМ

14.00

ИгГ

       14.00

ИгА

14.00

С3

14.00

С4

14.00

РФ

14.00

АСТ

12.00

ИгЕ

17.00

Консултация с хабилитирано лице - професор

80.00

 

Изтегли: ИЗСЛЕДВАНИЯ С ЦЕНОРАЗПИС ИМУНОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ*

Възможности

Лабораторията по клинична имунология извършва специфични имунологични изследвания на широк контингент деца и възрастни пациенти със заболявания, които са предмет на вътрешната медицина - гастроентерология, ревматология, кардиология, пулмология ендокринология, хематология, нефрология, както и на редица други специалности: неврология, акушерство и гинекология; ортопедия; дерматология; оториноларингология; офталмология; хирургия.
Предлаганата гама от имунологични изследвания включва различни видове валидирани автоантитела и диагностично ориентирани имунологични профили за доказване на група от автоантитела. Лабораторията притежава потенциал за разширяване на спектъра от лабораторни изследвания.

Лабораторията по клинична имунология работи с висококачествени реактиви и консумативи при спазване на всички изисквания за добра медицинска практика. Лабораторията разполага с най-съвременна апаратура - автоматичен анализатор "Chorus trio, работещ на принципа на ELISA, производство на италианската фирма Diesse; автоматични имуноанализатори Immulite Immulite 2000 Xpi (Siemens Healthcare Diagnostics) и Cobas E 411 (RocheDiagnostic); микроскоп с вградена камера и флуоресцентна приставка Olympus CX 31 с възможност за архивиране на резултатите от имунофлуоресцентните анализи и сравнителна оценка при проследяване на терапевичния ефект и активността на заболяването; скенер и EUROlineScan софтуер за количествена оценка и интерпретация на резутатите от имуноблота.

Лабораторията по клинична имунология работи по договор с НЗОК.

Доц. Ирена Манолова, д.м., клиничен имунолог
Приемно време за консултации:
сряда: 14.00 - 18.00 ч.
Имунологична лаборатория
Болница „Тракия", ул. „Дунав"1
тел. регистратура: 042 987 777
GSM: 0887680018; e-mail: imanolova@mf.uni-sz.bg

Задай своя въпрос

Контакти

  • Адрес Стара Загора, ул. "Берое" №1
  • Имейл imanolova@mf.uni-sz.bg
  • Телефон 0887680018