BG BG
Постъпване в болницата

Постъпването в болницата става след консултация със специалист от диагностично-консултативните кабинети в МЦ „Трета поликлиника" или с Направление за хоспитализация (Направление № 7), издадено от друг специалист.

Консултацията в медицинския център може да е планова или по спешност. За планови консултации ви съветваме да резервирате предварително час за преглед на телефони 042/988 999 или 042/988 998 . Прегледът може да се осъществи и като платен прием. Ако сте допълнително здравно осигурен, разходите по прегледа ви могат да бъдат поети от вашия доброволен здравен фонд.

В деня, определен за планово постъпване, трябва да дойдете в 08.30 ч. пред съответния приемен кабинет.

Задължително е да носите със себе си:

1. Документ за самоличност (лична карта, паспорт);

2. Направление за хоспитализация - обърнете внимание дали вярно са попълнени личните ви данни в направлението за хоспитализация (три имена, ЕГН, адрес), данните на изпращащото лечебно заведение, както и дали са поставени подпис и печат и на двата екземпляра на направлението. Не се допускат поправки и корекции! Направлението за хоспитализация е валидно 30 дни от датата на издаване.

3. Предишни епикризи и изследвания от клинична лаборатория, микробиология, образна диагностика, копие от процедура на магнитен носител и други, ако имате такива (например ангиография).

4. Лична амбулаторна карта (при необходимост от издаване на болничен лист)

5. Ксерокопие от решение на ТЕЛК, ако имате група инвалидност.

6. Рецептурна книжка, ако разполагате с такава.

7. Предписаните ви медикаменти, с които се лекувате до момента на постъпването ви.

8. Фактура за платена потребителска такса от друго лечебно заведение, ако в календарната година сте били хоспитализирани.

9. Лични вещи:
• Нощница
• Чехли
• Кърпа за ръце и за баня
• Тоалетни принадлежности (паста и четка за зъби, личен сапун, принадлежности за бръснене и др.)
• Всички медикаменти, които трябва да приемате редовно.
• Очила и слухов апарат, ако се нуждаете от такива.
• Зъбни протези, ако ползвате такива, както и кутийка, в която да ги оставите, непосредствено преди операция.
• Малка сума пари (за дребни покупки). Избягвайте да носите големи суми пари и ценности!

В деня на постъпване:

1. Добре е да не сте консумирали храна и стимулиращи напитки (кафе), за да могат да ви бъдат направени съответните лабораторни изследвания. Ако ви предстои операция или манипулация, свързани с анестезия, не трябва да пиете и течности.

2. Ако сте за планов прием, се представете на регистратурата на Болница „Тракия". Оттам ще ви бъде обработена заявка за преглед към лекар-специалист по профила на заболяването Ви, който ще извърши предхоспитализационния ви преглед.

Какво се прави при хоспитализация (прием) на пациента?

В редки случаи се оказва невъзможно даден планиран за хоспитализация пациент да се приеме. Това става при:
• промяна в състоянието на пациента, изискващо друг тип изследвания или лечение
• липса на свободно легло поради приемането на голям брой спешни пациенти
• в приемното отделение се осъществява т.н. санитарна обработка. Там се приемат и оставят в гардероба на болницата личните дрехи на пациента.
Какво се прави в отделението или клиниката след хоспитализацията (приема)?
• Пациентът се настанява на легло в стая посочена от старшата сестра, която го запознава накратко с вътрешния ред на отделението или клиниката, както и с „Харта за правата на пациента".
• Пациентът се среща с лекар от отделението, който изяснява историята на заболяването му (снемане на анамнеза), преглежда го (снемане на статус) и съставя адекватен за пациента диагностично-лечебен план.
• Пациентът подписва „Информирано съгласие": Последното удостоверява, че пациентът е получил всички необходими разяснения относно характера на заболяването, изследванията и предстоящото лечение.
• Лекуващият лекар прави редовно визитация по време на престоя на пациента, съгласно приетия ред в клиниката (отделението), с или без участието на началника на клиниката (главна визитация).

За някои изследвания пациентите се насочват към други отделения или клиники на болницата (рентген, неинвазивна и инвазивна диагностика и др.), а понякога и към други лечебни заведения. При това те се придружават от болногледач или медицинска сестра (в зависимост от състоянието на пациента и характера на заболяването му). Всички решения за провеждане на необходимите изследвания и лечение се вземат след клинично обсъждане, в което вземат участие лекарите от съответната клиника, а при необходимост и от други звена на НКБ (рентген, хирургия итн). Тези решения се отразяват в „История на заболяването".

Как се планира и осъществява изписването на пациентите?

• Крайното решение за изписване на пациента се взема от началника на клиниката или отделението след предложение на лекуващия лекар.
В деня на изписването задължително се прави:
• преглед от лекуващия лекар, който се отразява в историята на заболяване, както и в подговяната епикриза
• Подготвя се епикриза - медицински документ, в който синтетично се отразяват историята на заболяване, направените изследвания, проведеното лечение, включително и извършените интервентни или хирургични процедури. В заключението й се описва състоянието на пациента при изписването и как се е повлиял от лечението. Дават се наставления до личния лекар за необходимото лечение в домашни условия, както и за необходимостта от контролни прегледи (за тях се планира съответна дата и час).

Епикризата се изготвя най-малко в 3 екземпляра. Първият се предоставя на пациента, вторият - чрез пациента се изпраща на личния му лекар, третият - остава в „История на заболяване" в архива на Болница "Тракия".