BG BG

Болница Тракия обявява свободно място за лекар специализант

 • 01.04.2024
 • Новини
Болница Тракия обявява свободно място за лекар специализант

На основание чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 17 от НАРЕДБА № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (Наредба № 1/2015 г.) „МБАЛ ТРАКИЯ“ ЕООД (база за обучение на специализанти) обявява  конкурс за заемане по срочен трудов договор на длъжност:

 1. Лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение - 1 свободно място

  Необходими документи за кандидатстване:
           

 • Заявление - свободен текст, задължително съдържащо адрес на електронна поща за връзка с кандидата;;
 • Диплома за завършено висше медицинско образование, вкл. приложението към нея;
 • Автобиография - европейски формат;
 • Мотивационно писмо
 • Удостоверение от членство в Български лекарски съюз.
 • Документи, удостоверяващи владение на английски или друг чужд език.

Документите ще се приемат в срок до един месец от датата на обявяване на местата: до 30 април 2024 г. включително.

Документите се подават в Отдел „Личен състав  ” на Болницата, на адрес : гр. Стара Загора, ул.“Дунав“ № 1, всеки работен ден от 13.00 до 16,30 часа

След подаване на документите, на кандидатите се връчват проект на трудов договор, договор по чл. 234 от КТ, длъжностна характеристика, конспект по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“, по който ще бъде проведено събеседването, в част познания по специалността.

Всички кандидати с редовни документи ще бъдат поканени за събеседване. За класиране на кандидатите се формира бал от комисия, назначена от базата за обучение. Всеки член на комисията оценява по 5-степенна скала кандидатите въз основа на представените документи и след проведено събеседване и попълва формуляр, като се вземат предвид:

 1. средният успех от следването и от държавните изпити;
 2. оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства;
 3. резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства;
 4. другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността: социални, организационни, компютърни и езикови.

По т. 1 и 2 се присъждат точки както следва: при успех/оценка  „отличен“ – 5 т.,  „много добър“ – 4 точки, „добър“ – 3 точки и  „среден“ – 2 точки.

Максималният бал по т. 1 е 10, формиран като сбор от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити. Максималният бал по т. 2 е 5 точки, формиран от оценката по учебната дисциплина „анестезиология и интензивно лечение“.

Оценките по т. 3 и 4 се поставят от членовете на комисията на база данните от автобиографията и допълнителните документи, представени от кандидатите, и проведеното събеседване.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от всички оценки дадени за кандидата от всеки член на комисията. На първо място се класира кандидатът, получил най-голям брой точки.

Всички съобщения във връзка с конкурса се съобщават на кандидатите на посочен от тях електронен адрес (e-mail). Трудовото правоотношение възниква с лицето, което е класирано на първо място, от деня, в който е получило съобщението за резултата.

Протоколът от проведения конкурс се публикува на интернет страницата на лечебното заведение.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие с ОРЗД и  Закона за защита на личните данни изключително за целите на конкретния конкурс.

Тагове:МБАЛ Тракия болница лекар специализант Анестезиология и интензивно лечение