BG BG

МБАЛ "Тракия" ЕООД обявява конкурс за заемане на длъжности

  • 23.05.2024
  • Новини
МБАЛ Тракия ЕООД обявява конкурс за заемане на длъжности

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ при „МБАЛ ТРАКИЯ” ЕООД – гр. Стара Загора

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Със Заповед на Управителя на „МБАЛ ТРАКИЯ” ЕООД на основание чл.91 от КТ във връзка с чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения са открити конкурсни процедури за заемане на следните длъжности:


1. Лекар, началник на Клиника по ушно-носно гърлени болести ;
2. Лекар, началник на Отделение по акушерство и гинекология
3. Лекар, началник на Отделение по педиатрия
4. Лекар, началник на Отделение по очни болести
5. Лекар, началник на Отделение по вътрешни болести
6. Лекар, началник на Отделение по ендокринология и болести на обмяната
7. Лекар, началник на Отделение по медицинска онкология
8. Лекар, началник на Отделение по ортопедия и травматология
9. Лекар, началник на Клиника по хирургия
10. Лекар, началник на Отделение по урология
11. Лекар, началник на Клиника по съдова хирургия
12. Лекар, началник на Отделение по неонатология
13. Лекар, началник на Отделение по анестезиология и интензивно лечение
14. Лекар, началник на Второ отделение по анестезиология и интензивно лечение
15. Лекар, началник на Отделение по кардиология
16. Лекар, началник на Отделение по нервни болести
17. Лекар, началник на Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
18. Лекар, началник на Мултипрофилно спешно отделение
19. Лекар, началник на Отделение по образна диагностика
20. Лекар, началник на Отделение по обща и клинична патология
21. Лекар, началник на Клинична лаборатория
22. Лекар, началник на Микробиологична лаборатория
23. Лекар, началник на Лаборатория по обща и клинична патология
24. Главна медицинска сестра

ІІ.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ И НАЧАЛНИК ЛАБОРАТОРИЯ

1. Кандидатът трябва да има завършено висше образование, присъдена образователно-квалификационна степен “Магистър” по медицина, придобита специалност по профила на отделението/лабораторията, за което кандидатства. Да е хабилитирано лице (за длъжността „Началник клиника“);

2. Кандидатът трябва да има не по-малко от 10 години стаж по специалността, към датата на подаване на документите – задължително условие, за Началник лаборатории и Началник Мултипрофилно спешно отделение – 5 години;
3. Кандидатът трябва да притeжава познания по нормативната уредба в областта на здравеопазването;
4. Организационна компетентност;
5. Членство в БЛС;
6. Компютърна грамотност;

 

IІІ.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
1. Кандидатът трябва да има завършено висше образование, присъдена образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или “Магистър” по специалността „Управление на здравните грижи"; професионална квалификация - „медицинска сестра";
2. Кандидатът трябва да има не по-малко от 10 години стаж като медицинска сестра и не по-малко от 3 година стаж като главна или старша медицинска сестра, към датата на подаване на документите – задължително условие.
3. Кандидатът трябва да притeжава познания по нормативната уредба в областта на здравеопазването
4. Организационна компетентност.
5. Компетентност при работа с пациенти.
6. Компютърна компетентност.

ІV.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС

1. Заявление до Управителя на „МБАЛ ТРАКИЯ” ЕООД за допускане до конкурс с посочени три имена на кандидата, телефон за връзка и актуален адрес /електронна поща/ за кореспонденция
2. Документи за завършено висше образование, специалност, квалификация, професионално-квалификационна степен /копие/; документ за придобито научно звание за позицията “Началник клиника”.
3. Трудова книжка или друг документ удостоверяващ стажа на кандидата
4. Удостоверение за членство в БЛС. За длъжност гл.мед.сестра – удостоверение за членство в БАПЗГ
5. Професионална автобиография.
6. Други /документ за повишаване на квалификацията/
7. Медицинско свидетелство /ако има прекъсване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца/

V. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
По документи и събеседване с допуснатите кандидати.
Тема на събеседването за длъжностите Началник Отделение/Началник Лаборатория „Тригодишна програма за развитие на ............................../съответната структура/“. Тема на събеседването за длъжността Главна Медицинска сестра: „Mястото и ролята на главната медицинска сестра в организацията, контрола и качеството на здравните грижи в лечебното заведение и тяхното управление“

VI. РАЗНИ
Документите за участие в конкурса се подават в запечатан, непрозрачен плик, надписан само с длъжността и наименованието на структурата, за която лицето кандидатства.
Документите са подават всеки работен ден в Отдел „Личен състав” на „МБАЛ ТРАКИЯ“ ЕООД на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Дунав“ № 1, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Характеристиката на конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите, за да се запознаят с нея, при подаването на документите. Срок на трудовия договор – до три години.
Документите се приемат до 15:00 часа на 24.06.2024 година.

Всички съобщения във връзка с конкурса се съобщават на участниците на посочен от тях електронен адрес (e-mail).
Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните изключително за целите на конкретния конкурс.